Skip to main content
Skip to main content

Klagomål

QBE strävar alltid efter att tillgodose kundens behov på bästa sätt. Har vi missförstått varandra, eller om det tillkommit nya omständigheter, är vi självklart beredda att ompröva vårt beslut.

Omprövning

Kontakta ansvarig handläggare

Om du vill få en närmare förklaring till beslutet eller ifall du menar att beslut har fattats på felaktiga grunder, ska du i första hand kontakta ansvarig handläggare. Många gånger kan oklarheter redas ut genom denna kontakt. Du kan även begära att ditt ärende ska omprövas av en ansvarig på avdelningen.

Kontakta Kundklagomålsansvarig

Är du fortfarande missnöjd över den tjänst vi tillhandahållit kan du vända dig till vår Kundklagomåls-ansvariga. Du når Kundklagomålsansvarig genom att skriva till;

QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige
Kundklagomålsansvarig
Sveavägen 13
111 57 Stockholm

Vänligen uppge försäkringsnummer eller skadenummer i korrespondens med Kundklagomåls-ansvarig.

Överprövning av skador hos QBE:s Interna skadenämnd

Vid skador kan du även begära en omprövning av QBE:s Interna skadenämnd. Skriftlig begäran om överprövning, tillsammans med en redogörelse över varför du anser att beslutet är felaktigt, ska skickas till ansvarig handläggare.

Rättslig prövning

Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Om du har rättsskyddsförsäkring kan du ansöka om försäkringsersättning för eventuella ombudskostnader.

Som konsument har du i vissa fall även möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan också vända dig till Konsumenterna Försäkringsbyrå för råd och upplysningar i allmänna försäkringsfrågor.

Preskription

Vi vill uppmärksamma dig på att det endast är stämning vid domstol som bryter preskription. Vilka preskriptionstider som gäller framgår av lag, avtal eller försäkringsvillkoren.