Skip to main content

Finansiella Institutioner

Finansiella institutioner har helt unika behov – vårt specialistteam är medvetna om detta och är bemyndigat att utveckla skräddarsydda lösningar och fatta snabba beslut utifrån gedigen branscherfarenhet och produktexpertis.

För Finansiella Institutioner erbjuder vi en rad lösningar inom Förmögenhetsbrott, Professionsansvar, VD och Styrelseansvar samt Investeringsansvar.

Flexibel och snabb hantering

Vi samarbetar med flera av världens ledande banker, försäkringsbolag, fondförvaltare, börser och andra finansiella institut och är därför väl medvetna om de unika utmaningar och möjligheter som ni ställs inför. Våra riskbedömare är flexibla och bemyndigade att fatta egna beslut för att kunna ge snabb service och komma med kreativa lösningar.

Globala resurser

Vårt team spänner över Västeuropa, Storbritannien, Mellanöstern, Australien och Kanada – vi kan alltså erbjuda lokal expertis i flera olika jurisdiktioner. Dessutom kan vi dra nytta av QBE-koncernens stora räckvidd och erbjuda gränsöverskridande program i över 150 länder. Tack vare vår grundliga erfarenhet av att arbeta med kunder över hela världen tvekar vi inte att erbjuda skydd även i svåra och instabila jurisdiktioner.

Proaktiv skadehantering

Vi har en affärsmässig syn på anmälningsrelationen. Vi strävar alltid efter att hantera anmälningar skyndsamt och rättvist så att ni kan återgå till att fokusera på verksamheten. Eftersom skadeanmälningar inom finanssektorn ofta är mycket komplexa och involverar flera parter är vi alltid noga med att kommunicera klart och tydligt under processens gång.

Det här erbjuder vi

Policyerna på det här området är framtagna särskilt för finansiella institut och skyddar mot förlust av tillgångar och egendom till följd av stöld, bedrägeri eller fysisk förlust och skada. Detta kan inbegripa allt från egendomsskador till förskingring, väpnat rån, invecklade fondförluster och förluster orsakade av cyberbrottslighet.

Finansiella Institutioner är exponerade för ersättningsanspråk från kunder och leverantörer – det kan gälla för sådant som försumlighet eller underlåtenhet att agera med tillbörlig omsorg. Vi täcker institutionernas ersättningsskyldighet gentemot utomstående till följd av brister i servicen.

Vår VD och styrelseansvarspolicy täcker vd:ars och styrelsemedlemmars skadeståndsskyldighet till följd av oaktsamhet i fullgörandet av uppdrag. Vi skräddarsyr vårt skydd efter era särskilda behov och tar i beaktande frågor som kan uppstå kring huruvida en person har utfört vissa handlingar i egenskap av vd eller som professionell rådgivare.

Eftersom skyldigheterna på investeringsområdet sällan är tydligt definierade erbjuder vi en paketpolicy som innehåller ett kombinerat skydd mot förmögenhetsbrott, professionsansvar samt vd- och styrelseansvar.

Vår börsintroduktionsförsäkring (POSI) skyddar mot ersättningsanspråk som uppstår i samband med värdepappersemission och börsintroduktion. Företaget och dess styrelse kan ställas inför rätta om värdepappersutvecklingen inte går som förväntat – här ger börsintroduktionsförsäkringen sinnesfrid.

Dagens pensionsförvaltare axlar ett stort ansvar – allt från att utse och ha uppsyn över utomstående rådgivare till att förutse följderna av lag- och skatteändringar. Med vår pensionsförvaltningsförsäkring kan förvaltaren utföra sitt arbete med gott självförtroende, förvissad om att vara skyddad mot ersättningsanspråk i arbetet.

Din kontakt

Din kontakt

Simon Hoejmark

Simon Hoejmark

Portfolio Manager

+45 33 45 06 02

simon.hoejmark@dk.qbe.com