Skip to main content

Svensk sjöfartsindustri förväntas växa - trots ökade risker enligt ny rapport

Utsikterna för svensk sjöfartsindustri är positiva och sektorn förväntas växa med 7% år 2024 och 6% år 2025. Samtidigt präglas sektorn av stor osäkerhet med makroekonomiska risker, kommande regleringar och geopolitiska spänningar, enligt en rapport från QBE Nordics.

Sjöfartssektorn är en viktig del av Sveriges ekonomi. Enligt den senast tillgängliga statistiken från år 2021, verkade fler än 1 000 företag inom sjöfartstransport och sektorn bidrog med över 8 miljarder SEK till Sveriges BNP. Trots flera stora utmaningar och betydande osäkerhet på marknaden förväntas sektorn växa de kommande två åren. Enligt rapporten förutspås de främsta drivkrafterna för tillväxten vara ökad svensk export, en generell ökning av ekonomiska aktiviteter i Sverige samt ett ökat resande till havs.

På kort sikt är den främsta utmaningen bristen på efterfrågan på tjänster. 72 procent av svenska sjöfartsföretag identifierade detta som den huvudsakliga faktorn som begränsade deras verksamhet under fjärde kvartalet 2023, före brist på utrymme och utrustning (8%).

Rapporten pekar även på några särskilt viktiga aspekter som kommer ha stor påverkan på sektorns utveckling de kommande åren. Bland annat lyfter rapporten fram det förhöjda säkerhetsläget i Östersjöregionen, övergångsperioden för koldioxidgränsjusterings mekanismen från oktober 2023 och Emissions Trading System från januari 2024. Man ser även en risk i när det gäller miljögruppers aktivism mot olje- och gasfartyg, som både kan få logistiska konsekvenser i begränsad hamnåtkomst och negativa effekter på bolagens rykte.

 

QBE Nordics råd till företag som verkar inom sjöfartsindustrin:

  • För att säkerställa lönsamhet de kommande åren, där prissättningen kommer att spela en avgörande roll, är det nödvändigt för företag att aktivt övervaka sina kostnader, såsom bränsle- och hamnpriser, samt intäkter i form av fraktrater, vilket är särskilt viktigt vid ingående av långsiktiga kontrakt.
  • För att förebygga potentiella tekniska faror, bör företag implementera ett pålitligt besiktningsprogram för sin utrustning
  • Företag bör vara medvetna om och hantera påverkan av geopolitiska faktorer, inklusive militär aktivitet, ekonomiska sanktioner, och miljöregler.

 

Den fullständiga rapporten om den svenska sjöfartssektorn, sammanställd av Oxford Economics and Control Risks, finns tillgänglig på QBE Sveriges-webbplats.